آقای مقدسی راد

درباره استاد:
فوق لیسانس حسابداری و مدیریت مالی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر عامل شرکت پخش هجرت
معاون مالی و عضو موظف هیات مدیره شرکت توزیع داروپخش
معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت داروسازی اکسیر