دکتر مرادی

درباره استاد:
دکتری داروسازی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توزیع داروپخش
عضو هیات مدیره و هیات رئیسه انجمن صنعت پخش ایران
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش البرز
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی آرین البرز
نایب رئیس هیات مدیره و عضو و عضو کمیته حسابرسی گروه داروی سبحان
عضو هیات مدیره شرکت کی بی سی KBC / عضو هیات مدیره شرکت البرز بالک