دکتر سحری

درباره استاد:
دکتری حسابداری و مدیریت مالی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر حسابرسی داخلی شرکت توزیع داروپخش
معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت پخش هجرت
معاون مالی اقتصادی شرکت توزیع داروپخش
عضو هیات مدیره شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران