دکتر توکلان

درباره استاد:
دکتری مدیریت

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

معاونت سرمایه‌گذاری توسعه و کسب و کار، مدیر منابع انسانی و مدیر مطالعات راهبردی هلدینگ سرمایه‌گذاری شفا دارو.
مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک وتعالی انسانی هلدینگ داروپخش
مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت داروسازی اکسیر
رئیس هیات مدیره شرکت داروسازی ایران دارو
سرارزیاب جوایز تعالی سازمانی (جایزه ملی تعالی و پیشرفت و جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران و …)