دکتراسماعیلی

درباره استاد:
مدیر حقوقی شستا

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

ریاست هیات مدیره سیمان تامین

مشاور حقوقی شرکت گذرای دارویی تامین

مشاور حقوقی شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو

مدیر حقوقی بازرگانی پتروشیمی

مشاور حقوقی امید پارسینا دماوند