دکتر نمکی

درباره استاد:
دکترای مدیریت مالی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

عضو هیات علمی گروه مالی و بیمه دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

دبیر انجمن مالی ایران