دکتر فراهانی

درباره استاد:
کارشناسی ارشد مهندسی مالی / pharma MBA

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
ریاست هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان
معاونت مالی و پشتیبانی داروسازی روژین
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران