دکتر عبدالهی اصل

درباره استاد:
دکتری داروسازی، PHD اقتصاد و مدیریت دارو

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر کل اداره دارو وزارت بهداشت
معاون هولدینگ گروه دارویی سبحان
مدیر عامل شرکت داروسازی عبیدی
معاون سازمان غذا و دارو
استادیار دانشکده داروسازی اقتصاد و مدیریت دارو