دکتر آرش لطفی

درباره استاد:
معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی هلدینگ تیپیکو

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر کارخانه داروسازی الحاوی

 مدیر برنامه ریزی و انبارها داروسازی دکتر عبیدی